d

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.bilety-wawel.pl

obowiązujący od dnia 1 marca 2021 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bilety-wawel.pl jest prowadzony przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie, Wawel 3, 31-001 Kraków, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-17-79-307.

  Dane kontaktowe:
  1) adres pocztowy:
  Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława
  Wawel 3
  31-001 Kraków
  2)  adres poczty elektronicznej: biuro@bilety-wawel.pl
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

  1) Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie, Wawel 3, 31-001 Kraków, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-17-79-307.
  2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bilety-wawel.pl;
  3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Parafią Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie;                                                                                       
  5) Czas realizacji zamówienia – po uregulowaniu należności za towar, Konsument otrzyma bilet w formie elektronicznej na wcześniej podany adres e-mail.
  6) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2) posiadanie przeglądarki internetowej:
      a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
      b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
      c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
      d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
      e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 4. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

  1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.bilety-wawel.pl.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: śledzenia historii zamówień.
 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.  
 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 7. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilety-wawel.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie wskazany w § 1 punkt 1.1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 9. Norddigital.com może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

  1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 1. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.bilety-wawel.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.bilety-wawel.pl skompletować zamówienie, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Skompletuj koszyk” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do kasy”, Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

  1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  3) dane odbiorcy.
 7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 8. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.bilety-wawel.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 9. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. 
 10. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych koniecznych do realizacji umowy sprzedaży towaru. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Parafią Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. 131. Klient, powinien uiścić cenę natychmiastowo od otrzymania od Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zapłaty zamówienie jest anulowane. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.
 2. Świadczenie przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Parafią Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bilety-wawel.pl jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 4 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą jednej sztuki towaru (lub pary, jeśli towar jest zwyczajowo sprzedawany w parach).
 2. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 5. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.                                           

§41 Akcje promocyjne

 1. Na stronach Sklepu internetowego www.bilety-wawel.pl, mogą być organizowane promocje lub wyprzedaże (dalej zwane Akcjami promocyjnymi). 
 2. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na:

  a) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub kategorię towarów w Sklepie internetowym;
  b) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na towar najtańszy lub najtańsze przy zakupie określonej ilości towarów w Sklepie internetowym;
  c) udzielenie rabatu kwotowego lub procentowego na towary znajdujące się w zestawie, zakupione w Sklepie internetowym.
 1. Szczegółowe warunki Akcji promocyjnych ogłaszane są przed rozpoczęciem danej promocji na stronach Sklepu internetowego www.bilety-wawel.pl.
 2. Akcje promocyjne są elementem działań marketingowych prowadzonych przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie.
 3. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być Klient będący osobą fizyczną, który ukończył 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania akcji promocyjnej działa, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową dokona zakupu objętego daną Akcją promocyjną („Uczestnik”). 
 4. Rabat liczony jest od wartości brutto towaru promocyjnego.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w danej Akcji promocyjnej, chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej. 
 6. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie jest uprawniona do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego towaru lub kategorii towarów objętych jednym zamówieniem lub daną Akcją promocyjną.
 7. Wartość rabatu (udzielonego w ramach danej Akcji promocyjnej upustu) nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 8. Jeśli w wyniku odstąpienia od umowy, odpadną warunki udzielonego w ramach danej Akcji promocyjnej rabatu, Uczestnik traci uprawnienie do udzielonego rabatu. W takim przypadku Uczestnik Akcji promocyjnej zobowiązany będzie według swojego wyboru do zwrotu kwoty udzielonego rabatu albo do zwrotu towaru/towarów promocyjnych, na które udzielono rabatu. Powyższe stosuje się w szczególności, gdy przedmiotem zamówienia jest zestaw promocyjny (w takim przypadku odstąpienie lub rezygnacja z zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego zestawu promocyjnego), a także w przypadku, gdy do otrzymania rabatu uprawnia zakup określonej w Akcji promocyjnej liczby towarów.
 9. Zasady Akcji promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą. W szczególności zmiana zasad akcji promocyjnej może nastąpić w przypadku zmiany przepisów dotyczących organizacji Akcji promocyjnych, przedłużenia czasu obowiązywania akcji promocyjnej oraz zmiany sposobu przeprowadzania Akcji promocyjnej spowodowanej względami technicznymi. 
 10. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 11. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony, do odwołania lub do czasu wyczerpania puli towarów.

§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar 

Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz na stronie internetowej pod adresem www.tpay.pl. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1) dla umowy, w wykonaniu której Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy informując Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława, Wawel 3, 31-001 Kraków, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilety-wawel.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 71 Umowne prawo do zwrotu w terminie do 90 dni od daty zakupu

 1. Klient, może odstąpić od umowy również po upływie terminu 14 dni, o którym mowa w § 7 powyżej, aż do upływu 30 dni od daty zakupu, a następnie aż do upływu 90 dni od daty zakupu towaru, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 71 („Umowne prawo zwrotu”).
 2. Realizacja Umownego prawa zwrotu  jest możliwa tylko za okazaniem dowodu zakupu pod warunkiem, że zwracany produkt nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych. 
 3. Termin 30 i 90 dni na zwrot towaru jest liczony od dnia następującego po dniu zawarcia umowy zakupu produktu i upływa w każdym przypadku odpowiednio 30 albo 90 dnia, nawet jeśli jest to dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub sobota. W tym zakresie nie obowiązują więc zasady liczenia terminów z art. 115 Kodeksu cywilnego.
 4. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta z tytułu zakupu zwracanego w ramach Umownego prawa zwrotu towaru, zostanie dokonany: w przypadku zwrotu towaru do upływu 30 dnia od daty zakupu – zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.
 5. Umowne prawo zwrotu towaru nie narusza ani nie ogranicza przepisów prawa w zakresie odstąpienia od umowy wynikających z   ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)   oraz  praw Klienta z tytułu rękojmi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład drogą mailową przez adres e-mail biuro@bilety-wawel.pl lub na piśmie na adres Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława, Wawel 3, 31-001 Kraków, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie dowód zakupu towaru. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w §8 punkt 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:

  1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilety-wawel.pl,
  2) telefonicznie, dzwoniąc na numer (+48) 12 429 95 16. 
 6. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Norddigital.com zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Parafią Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Parafią Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie:

  1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Parafią Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

  Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

  Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie do kontaktu z Klientami: biuro@bilety-wawel.pl.
 8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 10 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie towarów Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.bilety-wawel.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)
 3. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. 
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).
 8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części rzeczy,

4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława, Wawel 3, 31-001 Kraków, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): biuro@bilety-wawel.pl, numer telefonu: (+48) 12 429 95 16, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilety-wawel.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:

Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława

Wawel 3

31-001 Kraków,

z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława

Wawel 3

31-001 Kraków,

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława

Wawel 3,

31-001 Kraków,

e-mail: biuro@bilety-wawel.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.NazwaSymbolIlośćCena jednostkowa brutto
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Data zawarcia umowy 

__________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

__________________________

Adres konsumenta(-ów)

__________________________  

Podpis konsumenta(-ów)

__________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Katedra Wawelska logo2

Pon – Sob: 9:00 – 16:00 Nd: zamknięte

Pon – Sb: 9:00 – 16:00 Nd: 12:30 – 17:00

Bilet normalny: 23 zł | Bilet ulgowy: 16 zł | Bilet normalny z audioprzewodnikiem: 36 zł | Bilet ulgowy z audioprzewodnikiem: 25 zł

Parafia Archikatedralna św. Stanisława B. M. i św. Wacława M.
Wawel 3, 31-001 Kraków