d

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

§1. Postanowienia ogólne

 1. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława z siedzibą Krakowie, Wawel 3, 31-001 Kraków, NIP: 676-17-79-307, prowadzi sprzedaż biletów wstępu poprzez stronę internetową www.bilety-wawel.pl, do katedry na Wawelu, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie oraz Muzeum Katedralne znajdującą się w budynku przy Wawelu 3, 31-001 Kraków (zwaną dalej: wystawa), w tym za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa wyłącznie zasady systemu sprzedaży biletu wstępu na wystawę (zwanego dalej: system sprzedaży biletów), w tym warunki korzystania z systemu, prawa i obowiązki stron umów zawieranych za pośrednictwem tego systemu. Cena biletów, warunki i zasady umowy o świadczenie usług zwiedzania wystawy na podstawie zakupionego biletu.
 3. Każdy chcący skorzystać z systemu sprzedaży biletów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 4. System sprzedaży biletów obejmuje:
 • system online dostępny na stronie internetowej www.bilety-wawel.pl,
 • sprzedaż biletów w kasach biletowych Muzeum: Wawel 3, 31-001 Kraków.
 1. Dostęp do systemu online możliwy jest również na podstawie dokonanej rejestracji w systemie. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Z chwilą rejestracji Klient zawiera z Parafią Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie umowę na świadczenie usług dostępnych w systemie.
 2. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z serwisu online:
 3. sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
 4. przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,
 5. konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
 6. minimalna rozdzielczość: 800×600.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu.
 8. Usługi świadczone w ramach obsługi systemu sprzedaży biletów są bezpłatne. Podawane w ramach systemu sprzedaży ceny biletów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
 • konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu biletu w Muzeum, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej niebędąca konsumentem (zwana dalej: Klient niebędący konsumentem). Z chwilą zapłaty za bilet Klient nabywa bilet wstępu na wystawę w wybranym, określonym na bilecie terminie. Bilet zakupiony w systemie sprzedaży i rezerwacji biletów stanowi podstawę do skorzystania z usługi zwiedzania wystawy na warunkach określonych w Regulaminie zwiedzania wystawy dostępnym przy kasach i przy wejściu na wystawę.
 1. Niezależnie od formy zakupu biletu, podstawą skorzystania z usługi zwiedzania może być wyłącznie ważny bilet wstępu okazany przy wejściu na wystawę zgodnie z Regulaminem zwiedzania. Bilet wstępu może być klient otrzymuje go drogą mailową, okazany na ekranie urządzenia mobilnego lub wydrukowany.
 2. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest jego dostępność na dany termin.

§ 2. Zakup biletu

 1. Zakupu biletu można dokonać:
 • w kasie Muzeum,
 • za pośrednictwem systemu online, przy wykorzystaniu systemu płatności internetowych.
 1. Zakup biletu w systemie online możliwy jest nie później niż z godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Zakup biletu w kasie Muzeum jest możliwy pod warunkiem jego dostępności na wybrany termin. Kasa biletowa jest czynna w każdy dzień dostępności ekspozycji stałej dla zwiedzających od poniedziałku do soboty w godz. 09:00 do 16:00.
 3. Muzeum zaleca dokonanie wcześniejszego zakupu biletu za pośrednictwem systemu online z uwagi na możliwość braku wolnych biletów na dany termin zwiedzania, w związku z ich wcześniejszą sprzedażą dla innych Klientów.
 4. Zakup biletu w kasie Muzeum wymaga zapłaty ceny biletu w kasie gotówką lub kartą płatniczą. Wszystkie ceny biletów podane są w polskiej walucie oraz zawierają podatek VAT.
 5. Na wyraźny wniosek, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym celu jest wskazanie takiego sposobu rozliczenia oraz podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Wybierając opcję faktura VAT, Klient wyraża jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres mailowy. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie do wystawiania oraz przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej.
 6. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych bądź nieprawdziwych, danych do faktury.
 7. Warunkiem skutecznego i prawidłowego dokonania zakupu biletu za pośrednictwem systemu online jest:
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
 • podanie prawidłowych danych Klienta,
 • wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy,
 • wybór ilości biletów, spośród dostępnych wolnych biletów w chwili dokonywania zakupu,
 • sprawdzenie poprawności podanych danych,
 • dokonanie zapłaty za bilet za pośrednictwem płatności online zgodnie z § 3.
 • otrzymanie potwierdzenia drogą elektroniczną ze strony www.bilety-wawel.pl o dokonanym zakupie wraz z elektronicznym biletem, dokumentem sprzedaży i niniejszym Regulaminem.
 1. Klient, który dokonał zapłaty za pośrednictwem płatności online otrzymuje na adres mailowy podany przez niego w systemie online bilet elektroniczny, który w celu użycia wymaga wydrukowania lub okazania na urządzeniu mobilnym przy wejściu na ekspozycję Muzeum. 
 2. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem swojego Konta w systemie online, powyższe zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie, przy czym Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie uprawniona jest do skorzystania z danych Klienta podanych przy rejestracji, bez konieczności ponownego ich podawania.

§3. Formy płatności w systemie online

 1. W ramach zakupu biletu za pośrednictwem systemu online Klient może dokonać zapłaty jedną z następujących formami płatności:
 • karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro i inne dostępne w systemie,
 • szybki przelew bankowy.
 1. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz szybkim przelewem bankowym obsługiwane są przez Dotpay S.A.. Płatność następuje na warunkach określonych przez Dotpay S.A.
 2. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu płatności internetowych Dotpay S.A., jak i obsługą i funkcjonowaniem banku, za pośrednictwem którego Klient dokonuje przelewów.
 3. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie zastrzega sobie prawo zakończenia bądź wstrzymania sprzedaży biletów z możliwością płatności online w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych w trakcie składanego zamówienia bądź rezerwacji.

§ 4. Reklamacje i Zwroty

 1. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu online biletów wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@bilety-wawel.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
 2. W reklamacji Kupujący powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji. Bilety Wawel nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.
 3. Bilety Wawel nie odpowiadają również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Kupującego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Bilety Wawel w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Bilety Wawel reklamacji. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Bilety Wawel poinformują Kupującego o jej rezultacie poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Bilety Wawel nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287).
 6. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bilety nie podlegają zwrotowi.
 7. W wyjątkowych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie, zakupione bilety podlegają zwrotowi najpóźniej na 3 dni przed datą upływu ważności biletów. Zgłoszenie zwrotu można dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@bilety-wawel.pl.
 8. Bilety zakupione online nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie.
 9. W przypadku, gdy Zwiedzanie nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Katedry, Bilety Wawel poinformują o fakcie Kupującego oraz dokonają zwrotu wpłaconej kwoty za pośrednictwem Operatora płatności.
 10. Bilety Wawel nie ponoszą odpowiedzialności za niewykorzystanie biletów, za brak możliwości wzięcia udziału w Zwiedzaniu.

§ 5. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Dokonując zakupu za pośrednictwem systemu online www.bilety-wawel.pl oraz dokonując rejestracji w tym systemie, Klient wyraża zgodę na dysponowanie przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Norddigital.com na potrzeby realizacji usług lub sprzedaży, w tym udostępniania ich dostawcom usług koniecznych do tej realizacji, w tym w szczególności w zakresie koniecznym dla dokonania przez Klienta płatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest Parafia Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława z siedzibą Krakowie, Wawel 3, 31-001 Kraków, NIP: 676-17-79-307.
 3. W sprawach danych osobowych Klienci mają prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: biuro@bilety-wawel.pl.
 4. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie w jakim Muzeum świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 5. W zakresie w jakim wynika to z umowy (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży, umowa rezerwacji), dane te są przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez uprzedniej zgody Klienta.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Norddigital.com zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone (prowadzenie konta na naszym portalu, wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).
 7. W stosunku do swoich danych osobowych Klient ma prawo żądania dostępu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia do innego podmiotu. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie Klienta, zgodę tę może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić Norddigital.com zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rezerwacji wiadomości od Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters). W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletters), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia tej zgody.
 9. Dane osobowe Klientów Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie są przetwarzane przez nas oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 10. Korzystanie ze strony internetowej www.bilety-wawel.pl powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających stronę, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy Muzeum, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 11. Dane, o których mowa w pkt. 10 służą do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta.
 12. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 10 polega również na profilowaniu naszych Klientów.
 13. Dane, o których mowa w pkt. 10 przetwarzane są wyłącznie przez Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem). Ich przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez zgody.
 14. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 15. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 16. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 17. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 18. Muzeum uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Systemu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

§ 6. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.bilety-wawel.pl.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.bilety-online.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją lub nabywaniem biletów, w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Parafię Archikatedralną Św. Stanisława BM i Św. Wacława w Krakowie.
Katedra Wawelska logo2

Pon – Sob: 9:00 – 16:00 Nd: zamknięte

Pon – Sb: 9:00 – 16:00 Nd: 12:30 – 17:00

Bilet normalny: 23 zł | Bilet ulgowy: 16 zł | Bilet normalny z audioprzewodnikiem: 36 zł | Bilet ulgowy z audioprzewodnikiem: 25 zł

Parafia Archikatedralna św. Stanisława B. M. i św. Wacława M.
Wawel 3, 31-001 Kraków