d

regulamin wypożyczenia audioprzewodników

 1. Korzystanie z audioprzewodników w Katedrze Wawelskiej jest jednoznaczne
  z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Koszt wypożyczenia audioprzewodników zawarty jest w cenniku zwiedzania Katedry
  Wawelskiej.
 3. Korzystanie z audioprzewodnika odbywa się na terenie Katedry Wawelskiej
  oraz Muzeum Katedralnego. Niedozwolone jest wynoszenie urządzeń poza obiekt.
 4. Urządzenia wydawane s ą na podstawie biletów nabywanych w kasie biletowej Katedry
  Wawelskiej.
 5. Urządzenia można odebrać najpóźniej na godzinę i piętnaście minut
  przed zamknięciem Katedry dla zwiedzających.
 6. Urządzenia należy zwrócić najpóźniej o godzinie zamknięcia Katedry
  dla zwiedzających w dniu wypożyczenia.
 7. W sytuacji przetrzymania urządzenia ponad regulaminowy czas naliczana jest
  kara umowna w wysokości 10 PLN za każdy dzień opóźnienia w oddaniu
  audioprzewodnika.
 8. Warunkiem wypożyczenia audioprzewodników jest pozostawienie kaucji zwrotnej
  w wysokości 50 PLN za każde urządzenie, jednak nie więcej niż 100 PLN. Dla grup
  powyżej 10 urządzeń warunkiem wypożyczenia audioprzewodników jest wypełnienie
  przez wypożyczającego Formularza Wypożyczenia zgodnie z pkt 10 regulaminu.
 9. Na życzenie wypożyczającego kaucja może być zastąpiona przez pozostawienie
  w depozycie na czas wypożyczenia urządzeń dokumentu potwierdzającego tożsamość
  wypożyczającego.
 10. Na życzenie wypożyczającego kaucja może być zastąpiona przez wypełniony przez
  niego Formularz Wypożyczenia zawierający następujące dane: imię i nazwisko, adres
  zamieszkania, numer PESEL oraz okazanie do wglądu pracownikowi Katedry
  dokumentu tożsamości zgodnego z danymi wpisanymi w Formularzu. Formularz jest
  dostępny w punkcie wypożyczeń audioprzewodników.
 11. Pracownik Katedry ma prawo odmówić wypożyczenia urządzeń bez podania przyczyny,
  wypożyczającemu przysługuje w takiej sytuacji zwrot kosztów wypożyczenia.
 12. Pracownik Katedry zobowiązany jest udzielić wypożyczającemu instruktażu
  w zakresie korzystania z audioprzewodników oraz udostępnić sprawne technicznie
  urządzenia.
 13. Podczas wypożyczenia audioprzewodnika wypożyczający jest zobowiązany
  do zapoznania się z jego stanem technicznym oraz zgłoszenia ewentualnych braków
  pracownikowi Katedry.
 14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu
  audioprzewodnik i zobowiązany jest do zwrócenia go w stanie niepogorszonym.
 15. Wypożyczający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich usterek
  w działaniu urządzeń pracownikom Katedry.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztu naprawy urządzenia
  w przypadku jego uszkodzenia lub pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia
  w sytuacji niemożności lub nieopłacalności jego naprawy lub jego zgubienia.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu
  Cywilnego.
Katedra Wawelska logo2

Pon – Sob: 9:00 – 16:00 Nd: zamknięte

Pon – Sb: 9:00 – 16:00 Nd: 12:30 – 17:00

Bilet normalny: 23 zł | Bilet ulgowy: 16 zł | Bilet normalny z audioprzewodnikiem: 36 zł | Bilet ulgowy z audioprzewodnikiem: 25 zł

Parafia Archikatedralna św. Stanisława B. M. i św. Wacława M.
Wawel 3, 31-001 Kraków